تيترآنلاين 30 دی 1390 ساعت 11:23 http://titronline.ir/vdce.o8xbjh8ow9bij.html?3992 -------------------------------------------------- عنوان : آيا مردم مادي شده اند يا ...؟ -------------------------------------------------- مردم وقتي از يك مسئول، يك وزير يا يك شخصيت ذي‌نفوذ دروغ بشنوند، اعتمادشان را از دست مي‌دهند متن : اينكه چرا با وجود همه اعتقادات و باورهايي كه داريم سيطره تفكر مادي، كمتر به ما مجال انديشه به فلسفه حيات مي دهد؟... چرا با وجودي كه به رزاقيت خالق اعتقاد داريم بيش از آنچه كه بايد دچار دغدغه معاش شده ايم؟... چرا با وجود آنكه اعتقادي به اصالت اقتصاد در حيات انساني يا زيربنا بودن اقتصاد نداريم خواسته يا ناخواسته جز به آن فكر نمي كنيم؟... چرا خود زندگي را فداي مظاهر زندگي كه تابع و زير مجموعه آن حساب مي شود كرده ايم؟... و دهها و صدها سؤال از اين دست كه نشان مي دهد رفتار و نوع زندگي بسياري از ما با آنچه كه بايد باشد فاصله دارد. شايد در بررسي علت و علل ايجاد چنين شرايطي بتوان در يك نگاه سطحي و ساده گفت كه خود مردم مقصرند كه ايمان و اعتقادشان سست شده، توكل به خدا را فراموش كرده اند، از آموزه هاي ديني فاصله گرفته اند، بيش از حد مادي شده اند، زياد حرص مي زنند و... اما چنين استنباطي بسيار دور از حقيقت و انصاف است. قبل از آنكه مردم و جامعه را در ايجاد چنين شرايطي گناهكار بدانيم بايد دريابيم كه جامعه از كه تاثير مي گيرد؟ گرايشهاي جامعه را چه كساني يا چه روند و شرايطي مهندسي مي كند؟... به اعتقاد من رفتاردولتمردان بيش از هر عامل ديگري در ايجاد گرايش و انگيزه در آنان موثر است. همانگونه كه وقتي مي خواهيد فرزندتان را خوب تربيت كنيد تنها كافي نيست كه بگوييد دروغ بد است، بلكه او در رفتار والدين بايد مذمت دروغگويي را دريابد. همانطور كه تنها گفتن اينكه دزدي بد است كفايت نمي كند بلكه در رفتار والدين بايد اين را بياموزد در مهندسي رفتارسازي جامعه نيز متوليان اداره كشور چنين مسئوليتي دارند و اين تدبير است كه مهم ترين وظيفه دولت به حساب مي آيد و در كنار آن صداقت در عمل است كه در مردم اعتماد مي آفريند و آنان را در همان مسيري هدايت مي كند كه ايده آل يك حكومت صالحه است. همانطور كه در يادداشت قبل عرض شد، مردم وقتي از يك مسئول، يك وزير يا يك شخصيت ذي نفوذ دروغ بشنوند، اعتمادشان را از دست مي دهند. وقتي مهربان مي شوند كه مهرباني ببينند. وقتي از خشونت بيزار مي شوند كه طرد خشونت را از حاكمان بياموزند. نمي خواهم بگويم كه مردم خود هيچ مسئوليتي ندارند و تنها و تنها نگاهشان به رفتار مقامات و مسئولان است و همان خلق و خويي را پيدا مي كنند كه دولتمردانشان دارند. اما آيا مي توان در جوامعي چون ايران كه نقش رفتار حكومت در نقش پذيري شهروندان بسيار پررنگ است، گناه رفتار و گرايش جامعه را فارغ از رفتار دولتمردانشان به محاسبه نشست؟ اگر اين روزها شاهديم كه بسياري از مردم به ماديات بيش از آنچه كه هست اهميت مي دهند و دغدغه اقتصاد پيدا كرده اند و در اين غبار نوسانات دامنه دار و آشفته، خود زندگي را گم كرده مي يابند و بسياري از آنان سردر گريبان مانده اند... تنها به اين دليل نيست كه ايمانشان ترك برداشته يا پولپرست شده اند. بلكه بايد اين را نيز جستجو كرد كه ما چقدر تدبير كرده ايم كه آنان چنين نشوند؟ اين تدبير وظيفه حتمي و اصلي كارگزاران در حكومت اسلامي است. نمي توان در بخش هايي از اقتصاد، عرصه لاتاري راه انداخت و از جامعه خواست كه پاي بدان عرصه نگذارند. نمي توان هر روز شاهد قدرت نمايي غول تورم بود و آنگاه به مردم گفت نگران وضعيت معيشت خود نباشيد و نمي شود... گرچه نيّت ها بسيار مهمّ اند و شرط لازم به حساب مي آيند امّا كافي نيستند. اگر همراه با داشتن نيّت خير، تدبير مناسب و شايسته هم داشته باشيم (كه از جمله وظايف شرعي و اخلاقي و قانوني كارگزاران حكومت است) نتيجه اي كه از عمل ما به دست مي آيد در مسير صلاح و فلاح و كمال خواهد بود. نگارنده هم به عنوان يك شهروند عادي و معمولي بسي رنج مي برد كه اين روزها شاهد تغييراتي چنين وسيع در مناسبات و محاسبات اجتماعي است كه در آن كمتر عطوفت و مهر و گذشت و انصاف و مروّت هست و روحي زخمي دارد از سيطره وحشتناك مناسبات اقتصادي و مادي در بين بخشي از جماعت كه پيرو منفعت است امّا اين انصاف را نيز دارد كه گناه آن را تنها برگردن جماعت نيندازد. بسيار درد دل مي توان با شما بيان كرد و بسيار حرف هاست كه بايد باهم به ميان آوريم كه ما انسانها براي چه به دنيا آمده ايم؟ چه مأموريتي داريم؟ لذت هايمان چه بايد باشد؟ سرمايه عمر را بايد در كدام راه به كار گيريم؟... اما حاكميّت مناسبات مبنتي بر منفعت طلبي و سرمايه سالاري و مال اندوزي و دغدغه هاي مادي و محدودكردن زندگي تنها و محدود به تأمين معاش يا اندوختن ثروت و سرمايه اي براي آينده را دوست نمي داريم ليكن براي تغيير اين وضعيت كه زندگي خيلي از ماها را در غبار گم كرده است، تنها مي توانيم دعا كنيم كه خداوندا به مسئولين ما تدبير بيشتري عنايت كن تا بتوانند زندگي مردم را به گونه اي سامان دهند كه اين همه دغدغه معاش نداشته باشند و احساس فقر نكنند و هر روز بيشتر از روز پيش در سايه تدبير و مديريت عالمانه و صادقانه، آينده را روشن و روشن تر ببينند و در آن صورت قدر مسلم زندگي ما آدم ها اين همه گرفتار ماديت نخواهد شد.