تيترآنلاين 11 مهر 1389 ساعت 17:17 http://titronline.ir/vdcc.eqsa2bqx0la82.html?1064 -------------------------------------------------- عنوان : جزئيات آئين‌نامه ميهماني و انتقال دانشجويان -------------------------------------------------- آئين‌نامه ميهماني و انتقال دانشجويان دوره‌هاي كارداني و كارشناســي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غير دولتي 12 بار بازنويسي شده است. متن : تيترآنلاين - براي ارايه اين آيين‌نامه به گفته معاون دانشجويي وزارت علوم 500 نفر ساعت كار كارشناسي صورت پذيرفته و وزير علوم نيز 40 ساعت براي آن وقت گذاشته است. آئين‌نامه ميهماني و انتقال دانشجويان دوره‌هاي كارداني و كارشناســي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غير دولتي 12 بار بازنويسي شده است. در اين آيين‌نامه تعاريف به صورت زير است: ميهمان: در مواردي كه دانشجو براي نيمسال تحصيلي مشخصي اقدام به تغيير محل تحصيل خـود مي‌كند به عنوان دانشجوي ميهمان براي همان نيمسال در دانشگاه مقصد شناخته مي‌شود. ميهمان دائم: دانشجو، تمام واحدهاي خود را به صورت ميهمان مي‌گذراند و در پايان هر نيمسال تحصيلي ريزنمرات وي به دانشگاه مبدأ ارسال و در پايان تحصيلات، مدرك ايشان توسط دانشگاه مبدأ صادر مي‌شود. ميهمان مبنا: ميهمان بر اساس نمره آزمون سازمان سنجش آموزش كشور انتقال: تغيير محل تحصيل دانشجو از يك دانشگاه به دانشگاه ديگر در همان رشته، همان دوره و همان مقطع تحصيلي است. دانشگاه: دانشگاه و مؤسسه آموزش عالي دولتي مؤسسه: دانشگاه و مؤسسه آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي گروه: تعدادي از دانشگاه‌ها و مؤسسات كه براساس فراواني تقاضاي ميهماني و انتقال در يك رديف قرار گرفته‌اند. ماده 2) در اين آيين‌نامه، دانشگاه‌‌ها و مؤسسات به هشت گروه دسته بندي شده‌اند. توضيح اين‌كه اين دسته بندي صرفاً بر اساس فراواني تقاضاي ميهماني و انتقالي بــوده و نشان دهنده اولويت يا برتري دانشگاه‌ها نيست. تبصره: گروه بندي در دانشگاه پيام نور بر اساس نواحي يك تا پنج آن دانشگاه است. ب- ميهمان شدن ماده3) ميهمان مبنا: در صورتي كه سكونت دائمي والدين دانشجو در نزديك‌ترين محل به دانشگاه مقصد باشد، با احراز شرط زير دانشجو مي‌تواند ميهمان مبنا شود: براي هر يك از دانشگاه‌هاي گروه‌هاي 2 تا 6 ، كسب حداقل 85 درصد ،دانشگاه‌هاي گروه 7 ، كسب حداقل 90 درصد و براي دانشگاه‌هاي گروه 8 ، كسب حداقل 95 درصد نمره آزمون سراسري آخرين فرد پذيرفته شده در همان رشته در دانشگاه مقصد يا نظر كميته منتخب وزير علوم، تحقيقات وفناوري. تبصره1: دانشجو مي‌تواند پس از اعلام قبولي از طرف سازمان سنجش آموزش كشور يا در حين تحصيل در دانشگاه مبدأ درخواست ميهمان مبنا را ارائه كند. تبصره2: اين ماده توسط سازمان سنجش آموزش كشور بر اساس دستور العمل آن سازمان اجرا و داوطلب بايد مستقيماً با آن سازمان مكاتبه كند. ماده4) ميهمان : در صورتي كه دانشجو حداقل يك نيمسال تحصيلي را در دانشگاه يا مؤسسه مبدأ با ميانگين كل حداقل 13 گذرانده باشد، مي‌تواند تقاضاي ميهمان شدن كند. تبصره 1: مدت ميهماني مي‌تواند با موافقت دانشگاه‌هاي مبدأ و مقصد تا سه نيمسال براي مقطع كارشناسي پيوسته و دو نيمسال تحصيلي براي مقاطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته ادامه يابد. پس از آن دانشجو بايد يا به دانشگاه مبدأ بازگردد يا با احراز شرايط مندرج در اين آئين‌نامه تبديل به ميهمان دائم شده يا به دانشگاه مقصد منتقل شود. تبصره 2: ميهمان شدن در دانشگاه‌هاي هم گروه يا ساير گروه‌ها، بدون لحاظ گروه بندي، به شرط موافقت دانشگاه‌هاي مبدأ و مقصد يا نظر كميته منتخب وزير علوم، تحقيقات و فناوري امكان‌پذير است. تبصره3: : در صورتي كه سكونت دائمي والدين دانشجو در نزديك‌ترين محل به دانشگاه مقصد باشد، دانشگاه‌ها بايد درصورت احراز يكي از شرايط زير نيز با ميهمان شدن وي موافقت كنند. 3-1- ازدواج رسمي دانشجوي دختر (در زمان دانشجويي) در صورتي كه محل اشتغال دائم همسر دانشجو، قبل از ازدواج، در نزديك‌ترين محل به دانشگاه مقصد باشد. 3-2- فوت يا معلول شدن سرپرست خانواده، در زمان دانشجويي به طوري كه وي به تشخيص مراجع قانوني به عنوان كفيل خانواده شناخته شود. 3-3- بيماري خاص دانشجو به تأييد مراجع ذيصلاح 3-4- معلوليت مؤثر دانشجو كه در زمان دانشجويي صورت گرفته باشد. تبصره4: ميهمان شدن دانشجويان مؤسسات، بدون شرط گروه‌بندي، فقط در مؤسسات امكان پذير است. تبصره5: دانشجويان دانشگاه پيام نور براي ميهمان شدن در مراكز و واحدها، نياز به كسب حداقل ميانگين ندارند. ماده5) ميهمان دائم: دانشجوي ميهمان در صورت كسب معدل بالاتر از ميانگين معدل دانشجويان همان رشته در دانشگاه مقصد در دو نيمسال متوالي، مي‌تواند با موافقت دانشگاه‌هاي مبدأ و مقصد يا كميسيون مركزي بررسي موارد خاص ميهمان دائم شود. تبصره : در صورت ميهماني دائم، نيازي به مراجعه دانشجو در هر نيمسال به دانـشگاه مبدأ نيست و صرفاً در پايان هر نيمسال، كارنامه دانشجو به دانشگاه مبدأ ارسال و در پايان تحصيل، مدرك توسط دانشگاه مبدأ صادر خواهد شد. ماده 6) انتخاب واحدهاي درسي دانشجوي ميهمان، چه به صورت تك درس و چه به صورت نيمسال تحصيلي كامل، بايد با تأييد دانشگاه مبدأ و طبق شرايط دانشگاه مقصد باشد. تبصره 1: دانشجويان دوره روزانه دانشگاه‌ها در دوران ميهماني، ملزم به پرداخت شهريه مطابق تعرفه دانشجويان نوبت دوم هستند. تبصره 2: دانشجويان مؤسسات و نوبت دوم دانشگاه‌ها در طول دوره ميهماني، ملزم به پرداخت شهريه ثابت به مؤسسه يا دانشگاه مبدأ و كل شهريه ثابت و متغير به مؤسسه يا دانشگاه مقصد هستند. ماده 7) واحدهايي را كه دانشجوي ميهمان در يك دانشگاه مي‌گذراند عيناً در كارنامه او در دانشگاه مبدأ ثبت مي‌شود و نمرات آنها در محاسبات ميانگين نيمسال و ميانگين كل او منظور خواهد شد. ماده 8) مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي ميهمان، در هر صورت توسط دانشگاه مبدأ صـادر مي‌شود. ماده 9) سقف پذيرش دانشجوي ميهمان در هر سال تحصيلي براي تمام دانشگاه‌هاي گروه‌هاي 7 و 8 ، 20 درصد و براي گروه‌هاي 2 تا 6 ، 25 درصد تعداد پذيرش كل دانشجويان ورودي همان سال تحصيلي است. تبصره: سقف پذيرش دانشجويان ميهمان براي مؤسسات در هر سال تحصيلي، 15درصد تعداد پذيرش كل دانشجويان ورودي همان سال تحصيلي است. مؤسسات مبدا موظفند در صورت تطبيق درخواست ميهماني دانشجو با مفاد اين آئين‌نامه، تا سقف فوق‌الذكر با تقاضاها موافقت كنند. ج- انتقال ماده 10) انتقال دانشجو به دانشگاه ديگر، مشروط به كسب معدل بالاتر از ميانگين معدل دانشجويان ورودي‌هاي همان سال و همان رشته در دانشگاه مقصد، در مدت حداقل سه نيمسال متوالي ميهماني براي مقطع كارشناسي پيوسته و دو نيمسال متوالي براي مقاطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته است. تبصره: انتقال به دانشگاه‌هاي هم گروه يا ساير گروه‌ها، بدون لحاظ گروه‌بندي به شرط موافقت دانشگاه‌هاي مبدا و مقصد يا نظر كميته منتخب وزير علوم، تحقيقات و فناوري امكان‌پذير است. ماده 11) انتقال از دوره شبانه به روزانه دانشگاه‌ها، از دانشگاه پيام نور به دوره‌هاي روزانه و شبانه دانشگاه‌ها و از مؤسسات به دانشگاه‌ها ممنوع است ولي انتقال به عكس يا از دانشگاه پيام نور به مؤسسات با رعايت مفاد اين آيين نامه بلامانع است. تبصره: انتقال دانشجويان دانشگاه پيام نور بر اساس نواحي پنج گانه است و انتقال از ناحيه بالاتر به ناحيه هم تراز و پايين‌تر بلامانع است. د- شيوه اجرا ماده 12) دانشجوي متقاضي انتقال يا ميهماني بايد درخواست خود را با ذكر مورد در ارديبهشت ماه هر سال براي نيمسال اول و آبان ماه هر سال براي نيمسال دوم به اداره آموزش دانشگاه مبدأ تسليم كند. ماده 13) دانشگاه مبدأ موظف است بر اساس مفاد اين آيين‌نامه، درخواست دانشجو را بررسي كرده و در صورت داشتن شرايط در نيمه اول خرداد ماه براي نيمسال اول و نيمه اول آذر ماه براي نيمسال دوم ريز نمرات دانشجو را به دانشگاه مقصد ارسال كند. دانشگاه مقصد مكلف است حداكثر تا 10 شهريور ماه براي نيمسال اول و تا 15 دي ماه براي نيمسال دوم نتيجه را به دانشگاه مبدا و دانشجو اعلام كند. تبصره1: درصورت عدم موافقت با درخواست دانشجو از طرف دانشگاه‌هاي مبداء يا مقصد لازم است دانشگاه يا مؤسسه، دلايل عدم موافقت با درخواست دانشجو را، كتباً به وي اعلام كند. تبصره2: درصورتي كه دانشجو خود را واجد شرايط بداند، مدارك مربوطه را، به كميسيون بررسي موارد خاص استاني جهت رسيدگي ارائه مي‌كند. در صــورت عدم موافقت كميسيون مذكور، دانشجو مي‌تواند مدارك مربوطه را، به كميسيون مركزي بررسي موارد خاص جهت رسيدگي نهايي ارائه دهد. در هر حال، آراي كميسيون بررسي موارد خاص استان و مركز، بنا به مورد براي تمام دانشگاه‌هـا و مـؤسسـات لازم الاجراست. ماده 14) در صورت انتقال، واحدهاي گذرانده شده دانشجو كه نمرات آنها 12 يا بالاتر است پذيرفـتــه مي‌شود و پذيرفتن واحدهاي با نمره كمتر از 12، برعهده دانشگاه مقصد است. تبصره: تمام نمرات درسي دانشجو در دانشگاه مبدا اعم از قبولي يا ردي و سوابق آموزشي دانشجوي انتقالي، عيناً در كارنامه دانشجو ثبت و نمرات دروس پذيرفته شده در محاسبه ميانگين كل او محسوب مي‌شود. ماده 15) مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي انتقالي توسط دانشگاه مقصد صادر مي‌شود. واحدهاي گذرانده دانشجو در دانشگاه‌هاي مبدأ و مقصد با ذكر ميانگين نمرات آنها در مدرك صادره قيد مي‌شود. ماده 16) انتقال دانشجو در طول مدت تحصيل، در هر مقطع تحصيلي فقط يك بار مجاز است. ماده 17) در تمامي موارد ميهماني، ميهماني دائم و انتقال و با شرايط مساوي اولويت با دانشجويــان دختر است. هـ- نظارت بر اجراي آئين‌نامه ماده 18) انتقال و ميهماني دانشجوياني كه مشمول يكي از بندهاي اين آئين نامه هستند، احتياجي به بررسي و طرح در جلسات كميسيون بررسي موارد خاص يا شوراي انتقال دانشگاه‌ها نداشته و ايجاد تسهيل در امر انتقال يا ميهماني براساس بندهاي اين آئين‌نامه، براي تمام دانشگاه‌ها و مؤسـســات لازم الاجرا است. مسئوليت حسن اجراي اين آئين‌نامه در هر دانشگاه يا مؤسسه به عهده رئيس آن دانشگاه يا مؤسسـه است. ماده19) نظارت بر اجراي اين آئين‌نامه به عهده معاونت دانشجويي وزارت است. دانشگاه‌ها و مؤسسات موظفند در شروع هر نيمسال اسامي، رشته، مقطع و دوره دانشجويان انتقالي و ميهمان را به همراه دليل موافقت به معاونت دانشجويي وزارت (اداره كل امور دانشجويان داخل) جهت تطبيق با مفـاد آئين نامه اعلام كنند. ماده 20) هرگونه تخلف از آئين‌نامه يا عدم اجراي مفاد آن تخلف اداري محسوب شده و قابل پيگيري