تيترآنلاين 23 دی 1391 ساعت 17:40 http://titronline.ir/vdcc.0qpa2bq04la82.html?5448 -------------------------------------------------- زیباکلام : عنوان : عزل و نصب ها در کشور بر اساس کارآمدی و شایستگی نیست -------------------------------------------------- در ایران معمولا نه نصب مسئولان بر اساس شایستگی و نه عزل آنها بر اساس ناکارآمدی و ضعف آنهاست بلکه فقط عزل و نصب‏ها به خاطر نزدیکی یا دوری به خط سیاسی صورت می‎گیرند متن : یک استاد دانشگاه گفت عزل‏ و نصب مدیران و مسئولان باید بر اساس کارآمدی و صلاحیت و یا ضعف مدیریتی آنها باشد و در وهله اول همکاران این مسئول و در مراحل بعدی مجلس و رسانه‏ها به عنوان وجدان بیدار جامعه و مدافع حقوق ملت باید در تشخیص آن نقش داشته باشند.صادق زیبا کلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفتگو بامهر درخصوص اینکه عزل و نصب‏ها در کشور باید به چه صورت باشد گفت: عزل و نصب مدیران و مسئولان در کشور باید مانند تمام کشورهای توسعه یافته و مدرن امروزی باشد. به عبارت دیگر باید پرسید در این کشورها چرا مدیری نصب و عزل می شود؟ درپاسخ باید گفت یک مدیر به دلیل شایستگی هایی که برای آن شغل دارد و در مجموعه سیاسی که در آن انتخابات پیروز شده‏اند و در آن کشور قدرت را در دست گرفته‏اند نصب می شود. وی افزود: عزل‏ها هم بر این اساس است که تشخیص داده می شود ایشان ناکارآمد و دارای ضعف و مسبب مشکلات به بار آمده است این را در وهله اول همکاران این مسئول و در مراحل بعدی مجلس و رسانه‏ها به عنوان وجدان بیدار جامعه و مدافع حقوق ملت تشخیص می دهند. این استاد دانشگاه تصریح کرد: اما در ایران معمولا نه نصب مسئولان بر اساس شایستگی و نه عزل آنها بر اساس ناکارآمدی و ضعف آنهاست بلکه فقط عزل و نصب‏ها به خاطر نزدیکی یا دوری به خط سیاسی صورت می گیرند. وی ادامه داد: شاید این مسئله قابل تحمل باشد اما آن چه که قابل تحمل نیست این است که مسئولان و وزیران مثل آب خوردن عوض می شوند بدون اینکه جلوی این اقدامات گرفته شود. زیبا کلام در مورد اینکه رویکرد غیرمدیریتی و بی ثبات در عزل و نصب ها چه تبعاتی برای کشور درپی خواهد داشت اظهارداشت: این کار باعث می شود که قدرت مدیران و وزرا و جرئتشان و تصمیم گیری و شهامت اندیشیدن و خلاقیت آنها کاهش یابد و از آنها گرفته شود.